CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN LỘC NINH”.


Tài liệu tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh”

 

Theo kế hoạch Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh

 


Với chủ đề  “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh”  sẽ bắt đầu từ ngày 11/3/2024.Nhằm tạo thuận lợi cho người dự thi trong việc tra cứu thông tin để làm bài thi, Ban Tổ chức giới thiệu một số tài liệu tham khảo:

 

 

- Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XI.

- Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

- Các Nghị định, Quyết định của Chính phủ như: Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia, Quyết định số 2089/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 6), Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu và vùng An toàn khu thuộc tỉnh Bình Phước…

- Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 14/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 21/3/2023 của Huyện ủy Lộc Ninh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam-Campuchia (đoạn đi qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

- Kế hoạch số 105-KH/HU ngày 19/4/2023 của Huyện ủy Lộc Ninh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Cán bộ, đảng viên tốt”.

- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Ninh giai đoạn 1930-2022.

- Các sự kiện lịch sử, các địa danh, hình ảnh tiêu biểu trên địa bàn huyện.

 

- Các tài liệu khác có liên quan.

Ban Tổ chức Cuộc thi

 


Nguồn tin:Không xác định

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Tìm kiếm

Tổng số lượt truy cập:
25433
Tổng số lần xem:
28424