Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Xóa xâu

Đề bài: Nhập vào một xâu bất kỳ. Nếu độ dài xâu chẵn thì xóa ký tự đầu. Nếu lẻ xóa ký tự cuối
Đầu vào: Một dòng chứa xâu ký tự
Đầu ra: Một dòng chứa xâu ký tự sau khi đã xóa

Ví dụ:

input: 
ha long
output: 
ha lon

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment