Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Đăng ký

Độ bảo mật

Gợi ý: Mật khẩu phải có ít nhất 12 ký tự. Để nâng cao độ bảo mật, sử dụng chữ in hoa, in thường, chữ số và các ký tự đặc biệt như ! " ? $ % ^ & ).