Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Mô phỏng phép nhân tay

Đề bài: Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím.

Đầu vào: Một là 2 số nguyên có 3 chữ số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: In ra màn hình mô phỏng phép nhân tay.

Ví dụ:

input: 
763 589
output:

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment