Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript