Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Kiểm tra số chẵn, lẻ

Đề bài: Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ. In ra màn hình CHẴN hoặc LẺ
Đầu vào: Một dòng gồm 1 số nguyên bất kỳ.
Đầu ra: Một dòng ghi CHẴN HOẶC LẺ
1/ Nếu 3 cạnh tạo thành tam giác, in ra một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là chu vi và diện tích tam giác. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2/ Nếu 3 cạnh không tạo thành tam giác, in ra chữ “NO”.

Ví dụ:

input:
3
output:
LE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment