Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Học C++

I – C++ cơ bản
II – Cấu trúc rẽ nhánh
III – Cấu trúc vòng lặp
IV – Nâng cao về biến, kiểu dữ liệu
4.1 Kiểu kí tự
4.2 Ép kiểu dữ liệu
4.3 auto và decltype
4.4 Địa chỉ của biến
V – Kiểu dữ liệu mảng
5.0 Mảng một chiều
5.1 Các thao tác cơ bản với mảng một chiều
5.2 Thư viện array trong STL
5.3 Mảng hai chiều
5.4 Các thao tác cơ bản với mảng hai chiều
VI – Kiểu chuỗi kí tự
6.0 Mảng kí tự
6.1 Các thao tác cơ bản với mảng kí tự
6.2 Thư viện string trong C++
VII – Cơ bản về Function
7.0 Làm quen với khái niệm function
7.1 Thiết kế chương trình dựa trên khái niệm function
7.2 Truyền đối số cho hàm là giá trị hoặc tham chiếu
7.3 Hàm trả về giá trị hoặc tham chiếu
7.4 Tham số mặc định, tham số hằng
7.5 Function overloading
VIII – Con trỏ
8.0 Con trỏ
8.1 Toán tử tăng, giảm dùng cho con trỏ
8.2 Con trỏ và mảng một chiều
8.3 Con trỏ và mảng kí tự
8.4 Cấp phát bộ nhớ động
8.5 Con trỏ và hằng
8.6 Con trỏ void
8.7 Con trỏ trỏ đến con trỏ
8.8 Con trỏ và hàm
8.9 Con trỏ hàm
8.10 Phân loại các vùng nhớ (stack & heap …)
8.11 Các vấn đề thường gặp khi sử dụng con trỏ
IX – Kiểu dữ liệu tự định nghĩa
9.0 Kiểu liệt kê (enum)
9.1 Structs
9.2 Structs and pointer
X – Nhập, xuất, streams (Input & Output)
10.0 File và các thao tác cơ bản với file trong C
10.1 Input/Output stream C++
10.2 Một số thao tác đọc dữ liệu từ File trong C++
10.3 Một số thao tác ghi dữ liệu vào File trong C++
10.4 Streams for string C++