Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Đếm số chẵn từ 1 -> n

Đề bài: Viết chương trình đếm số chắn trong khoảng từ 1 đến n.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: Một số nguyên duy nhất.

Ví dụ:

input: 
10
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment