Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Chuyên mục: Bài tập

Mô phỏng phép nhân tay

Đề bài: Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Đầu vào: Một là 2 số nguyên có 3 chữ số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: In ra màn hình mô phỏng phép nhân tay. Ví dụ: input: 763

Xóa xâu

Đề bài: Nhập vào một xâu bất kỳ. Nếu độ dài xâu chẵn thì xóa ký tự đầu. Nếu lẻ xóa ký tự cuối Đầu vào: Một dòng chứa xâu ký tự Đầu ra: Một dòng chứa xâu ký tự sau khi đã xóa Ví dụ: input: ha long output: ha lon

Check thơ lục bát bản dễ

Mô tả: Cho 2 câu thơ viết liền nhau, mỗi câu cách nhau dấu gạch phải (/). Kiểm tra xem 2 câu thơ đó có phải là thơ lục bát không? Các câu thơ đã bỏ dấu tiếng Việt (tức tiếng Việt không dấu). Luật kiểm tra: Vần trong từ cuối của câu lục trùng