Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Bảng cửu chương

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một số nguyên N (0<N<10). In ra bảng cửu chương tương ứng

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: Gồm 9 dòng in bảng cửu chương tương ứng.

Ví dụ:

input: 
2
output:
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
.........
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment