Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2019-03-04 15:42:11
Ngày tháng năm
C/C++
0/3
2019-03-04 13:44:42
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++
5/5
2019-03-04 13:44:21
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++
5/5
2019-03-04 13:43:51
Max 3
C/C++
10/10
2019-03-04 13:41:47
Xóa xâu
C/C++
1/5
2019-03-04 13:36:10
Dãy nhị phân
C/C++
4/4
2019-03-04 13:35:41
Cộng số lớn
Java
1/1
2019-03-04 13:34:43
Tách tên người
C/C++
3/3
2019-03-04 13:34:25
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++
3/3
2019-03-04 13:34:06
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++
4/4
2019-03-04 13:33:50
Chuẩn hóa chuỗi
C/C++
5/5
2019-03-04 13:33:17
Nhập xuất chuỗi
C/C++
5/5
2019-03-04 13:33:00
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++
5/5
2019-03-04 13:32:11
Cộng ma trận
C/C++
4/4
2019-03-04 13:31:41
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++
5/5
2019-03-04 13:31:25
Ma trận chuyển vị
C/C++
5/5
2019-03-04 13:30:50
Nhập xuất ma trận
C/C++
5/5
2019-03-04 13:30:36
Kiểm tra mảng đối xứng
C/C++
6/6
2019-03-04 13:30:19
Kiểm tra mảng tăng dần
C/C++
6/6
2019-03-04 13:29:44
Đếm số lượng số nâng cao
C/C++
5/5
2019-03-04 13:29:22
Đếm số lượng số
C/C++
5/5
2019-03-04 13:29:04
Ba số lớn nhất
C/C++
4/4
2019-03-04 13:28:44
Sắp xếp mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:28:30
Tách âm dương trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:28:10
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:27:45
Số chính phương trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:27:09
Số nguyên tố trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:26:49
Lượng mưa trung bình
C/C++
4/4
2019-03-04 13:26:33
Trung bình cộng của mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:26:14
Vị trí max trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:25:59
Max min trong mảng
C/C++
4/4
2019-03-04 13:01:28
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-03-04 13:00:51
Các số nguyên tố nhỏ hơn k
C/C++
5/5
2019-03-04 13:00:32
Đếm số
C/C++
4/4
2019-03-04 13:00:14
Tìm UCLN, BCNN
C/C++
3/3
2019-03-04 12:59:56
Thừa số nguyên tố
C/C++
5/5
2019-03-04 12:59:13
Tổng với số đảo ngược
C/C++
5/5
2019-03-04 12:58:52
Chữ số lớn nhất
C/C++
5/5
2019-03-04 12:58:32
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++
10/10
2019-03-04 12:57:59
Số đảo ngược
C/C++
5/5
2019-03-04 12:57:37
Số Fibonaci thứ n
C/C++
7/7
2019-03-04 12:57:08
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++
8/8
2019-03-04 12:56:08
Vẽ HCN Rỗng
C/C++
3/3
2019-03-04 12:55:48
Vẽ hình tam giác
C/C++
5/5
2019-03-04 12:55:29
Vẽ HCN đặc
C/C++
5/5
2019-03-04 12:55:08
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-03-04 12:54:27
Tính giai thừa n!
C/C++
5/5
2019-03-04 12:52:45
Niệm thần chú
C/C++
3/3
2019-03-04 12:52:24
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++
5/5
2019-03-04 12:51:52
In các số từ 1 đến n
C/C++
3/3
2019-03-04 12:51:25
Cước điện thoại
C/C++
5/5
2019-03-04 12:51:16
Số ngày của tháng
C/C++
15/15
2019-03-04 12:50:36
Tam giác
C/C++
10/10
2019-03-04 12:50:10
Phương trình bậc 2
C/C++
10/10
2019-03-04 12:49:39
Max 4
C/C++
7/7
2019-03-04 12:48:49
Max 2
C/C++
3/3
2019-03-04 12:48:22
Giờ phút giây
C/C++
8/8
2019-03-04 12:47:51
Ngày tháng năm
C/C++
3/3
2019-03-04 12:47:31
Hình cầu
C/C++
5/5
2019-03-04 12:47:04
Chu vi, diện tích HCN
C/C++
5/5
2019-03-04 12:46:28
Tính tổng 2 số nâng cao
C/C++
5/5
2019-03-04 12:45:51
Tính số mũ
C/C++
4/4
2019-03-04 12:45:21
Tổng hiệu tích thương
C/C++
3/3
2019-03-04 12:44:25
Tính tổng 2 số
C/C++
5/5