Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Chia hết cho K trong khoảng từ a – b

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b (b>a) nguyên dương và một số K. Hỏi trong khoảng từ a đến b có bao nhiêu số chia hết cho K.

Đầu vào: Một là 2 số nguyên lần lượt là a b K.
Đầu ra: Một số nguyên duy nhất là số các số chia hết cho K.

Ví dụ:

input: 
2 20 4
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment