Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Bài tập về Nhập xuất

 1. Hello World
 2. Tính tổng 2 số
 3. Tổng hiệu tích thương
 4. Tính số mũ
 5. Tính tổng 2 số nâng cao
 6. Chu vi, diện tích HCN
 7. Hình cầu
 8. Ngày tháng năm
 9. Giờ phút giây

Bài tập về If else

 1. Max 2
 2. Kiểm tra số chẵn, lẻ
 3. Giải phương trình bậc nhất
 4. Max 3
 5. Dịch tiếng anh
 6. Max 4
 7. Phương trình bậc 2
 8. Tam giác
 9. Số ngày của tháng
 10. Cước điện thoại

Tính toán

 1. Mô phỏng phép nhân tay

Bài tập về Vòng lặp

 1. In các số từ 1 đến n
 2. Bảng cửu chương
 3. Đếm số chẵn từ 1 -> n
 4. Chia hết cho K trong khoảng từ a – b
 5. Tổng các số từ 1 đến n
 6. Niệm thần chú
 7. Tính giai thừa n!
 8. Tổng nghịch đảo
 9. Vẽ HCN đặc
 10. Vẽ hình tam giác
 11. Vẽ HCN Rỗng
 12. Kiểm tra số nguyên tố
 13. Kiểm tra số hoàn hảo
 14. Số Fibonaci thứ n
 15. Số đảo ngược
 16. Chữ số lớn nhất
 17. Tổng với số đảo ngược
 18. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 19. Thừa số nguyên tố
 20. Tìm UCLN, BCNN
 21. Đếm số
 22. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 23. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 24. Tìm k số nguyên tố đầu tiên

Bài tập về Mảng

 1. Max min trong mảng
 2. Vị trí max trong mảng
 3. Trung bình cộng của mảng
 4. Lượng mưa trung bình
 5. Số nguyên tố trong mảng
 6. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 7. Số chính phương trong mảng
 8. Số âm lớn nhất trong mảng
 9. Tách âm dương trong mảng
 10. Sắp xếp mảng
 11. Ba số lớn nhất
 12. Đếm số lượng số
 13. Đếm số lượng số nâng cao
 14. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 15. Kiểm tra mảng tăng dần
 16. Kiểm tra mảng đối xứng

Bài tập về Ma Trận

 1. Nhập xuất ma trận
 2. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 3. Ma trận chuyển vị
 4. Kiểm tra ma trận đối xứng
 5. Trung bình cộng đường chéo chính
 6. Cộng ma trận

Bài tập về chuỗi

 1. Nhập xuất chuỗi
 2. Xóa xâu
 3. Đếm số từ trong chuỗi
 4. Chuẩn hóa chuỗi
 5. Kiểm tra chuỗi toàn số
 6. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 7. Tách tên người
 8. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 9. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi

Bài tập nâng cao

 1. Cộng số lớn
 2. Dãy nhị phân
 3. Bản đồ
 4. Check thơ lục bát bản dễ
 5. Check thể thơ lục bát

Thành viên VIP

 1. Bảo vệ: Bài 1